T kategóriás jogosi

TÁJÉKOZTATÓ JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS VÁLLALÁSI FELTÉTELEIRŐL

A mezőgazdasági gépész és mezőgazdasági gépésztechnikus tanulóinknak a tanfolyam elvégzése ingyenes, csak a képzéshez tartozó vizsgadíjakat kell fizetni, melyek összege jelenleg: 20.700 Ft (a pótvizsgákat is a tanulónak kell fizetnie). Felnőttképzési szerződéssel jelentkezők esetében a T-kategóriás tanfolyam összege eddig 220.000 Ft volt, ez az összeg várhatóan 2023. márciusától változni fog.

Képzőszerv:                                        Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7184 Lengyel, Petőfi u. 5.

Telefonszám: 74/582-513

Cég forma:                                       Oktatási intézmény

Oktatási azonosító:                        036410

Képzési engedély száma:              TO/KF/NS/A/241/2/2006

Iskolavezető:                                   Szalai Gyula

                                                           Azonosító: 11311

Ügyfélszolgálat:                              Lengyel, Petőfi u. 5.     tanügyi épület – gazdasági iroda  

                                                           H-Cs: 8.30 -14.00

                                                           Kertész – Fazekas Szandra ügyintéző

Képzés felügyeleti szerve:            KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

                                                           7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

                                                           Telefonszám: 74/415-411/158.

Képzési szolgáltatás:                      „T” mezőgazdasági vontató

A képzőszervnél elméleti és gyakorlati oktatási tevékenységet végez:

                                                           Szalai Gyula, szakoktató

                                                           Azonosító: 14398

Oktató járművek:                           „T” kategória: Zetor-5211. Mezőgazdasági vontató AYB-711

Szentesi Gépipari Vállalat gyártmányú AGR OKT

típusú jármű XAW-327

Szentesi Gépipari Vállalat gyártmányú AGR OKT

típusú jármű XAW-328

Oktatási helyszínek:                 BÜ: tangazdaság – oktatás + vizsga

                                                           Rutin + forgalmi – Tamási

A képzőszerv vállalja, hogy a tanulót a jelentkezéstől kezdve az utolsó vizsgáig teljes képzési

szolgáltatásban részesíti.

Elméleti tanfolyamokat, valamint az alap és főoktatást a tanuló igényeinek figyelembevételével, a rendelkezésre álló technikai eszközök igénybevételével igyekszik a lehető legjobb szakmai színvonalon végezni.

Beiskolázási feltételek:

T kategória: Betöltötte a 16. életévét vagy annál 180 nappal fiatalabb.

  • Tanfolyamra az a személy iskolázható be, aki kitölti és aláírásával hitelesíti a jelentkezési lapot, személyigazolványával igazolja az adatok helyességét, valamint írásbeli nyilatkozata alapján megfelel a meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. (nem gépjármű vezetésre jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud) „T” kategória esetén nem kell orvosi alkalmassági vizsgálat.
  • A jelölt tanfolyamra történő felvétel alkalmával megismeri a képzőszerv vállalási feltételeit, és írásbeli szerződést köt a képzőszervvel (18 év alatti személy esetében gondviselő aláírása is szükséges.)

A beiskolázott jelölt köteles a foglalkozásokon és a vezetési gyakorlatokon részt venni. Az elméleti foglalkozások valamelyikén nem tud megjelenni, úgy köteles pótfoglalkozáson részt venni az autósiskolával egyeztetett időpontban. A képzőszerv pótfoglalkozás esetén pótóra díjat számol fel (3500 Ft/óra) E-learning képzés esetén a pótfelkészítés díját a tanuló fizeti.

Képzőszerv által tartott kötelező óraszámok „T” kategória

kategória Alapismeretek elméleti és biztonsági ellenőrzés Járművezetési gyakorlat
∑óra K Je Szü Mu ∑óra A F Fv Fo Fk
 „T” 56 22 6 10 8 10 24 6 18 9 5 4

                        e-educatio e-learning tananyaga alapján teljesül

K: közlekedési ismeretek                    A: Alapoktatás                                  FV: Városi vezetés

Je: járművezetés elmélet                     F: Főoktatás                                      Fo: Országúti vezetés

Szü: Szerkezeti ismeretek                                                                           Fé: Éjszakai vezetés n

Mu: Munkavédelmi ismeretek            Bü: Bizt. ell. és üzemelés                   Fk: Vezetés könnyű terepen

 

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele:

A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. (felmentést: magyar nyelvet nem beszélő, siket, mozgáskorlátozott, megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező).

E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képzőszerv igazolást állított ki.

A jogszabályban (beiskolázásnál már említett) meghatározott életkort betöltötte, annál legfeljebb 90 nappal fiatalabb.

A képzőszerv felé az elméleti oktatási díjat, illetve a vizsgadíjat befizette.

Gyakorlati oktatás sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.

Rutinvizsgára bocsátható: (T kategória)

A mellékletben meghatározott minimális óraszámot levezette és aláírásával igazolta.

A jogszabályban előírt életkort betöltötte

Forgalmi vizsgára bocsátható, aki:

A mellékletben meghatározott minimális óraszámot levezette és aláírásával igazolta;

A képzőszerv felé az oktatási óradíjat, illetve a vizsgadíjat kifizette;

(T kategória esetén sikeres biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsgát tett.);

Oktatási, illetve vizsgadíjat csak az iskola gazdasági irodájában lehet befizetni;

A jogszabályban előírt óraszámokat, vizsgához tartozó vizsgadíjakat, az órák időtartamát, valamint az oktatási díjakat az 5.-6. oldal tartalmazza;

A gyakorlati oktatás hétköznapokon 8.00 – 14.00 óra közötti időszakban történik egyéni időpont egyeztetés alapján;

Ha az előre egyeztetett gyakorlati vezetési oktatáson a tanuló indokolatlanul nem jelenik meg, vagy az oktatási óra előtt legalább 6 órával nem jelenti be, úgy a képzőszerv 1 óra oktatási díjnak megfelelő összeget számol fel.

A tanuló kötelezettségei és jogai:

A tanuló köteles az előírt minimális oktatási órán részt venni, hiányzás esetén, pótfoglalkozáson részt venni.

A mellékletben feltűntetett díjakat, elméleti tanfolyam esetén a tanfolyam végéig, gyakorlati vezetés esetén rutin, illetve forgalmi vizsgáig vagy a tárgy hónapban vezetett órákat a hónap végéig megfizetni köteles.

Vizsgadíjakat a vizsga előtt minimum 10 nappal előbb befizetni. Az oktatási, illetve vizsgadíj befizetés elmaradása esetén a vizsga, nem bonyolítható le.

A tanulónak joga van a minimális óraszám után vizsgára jelentkezni. Természetesen az oktatóval történő, konzultálás után pótóra vásárolható, díja megegyezik az alapóráéval.

Az elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint 12 hónapon belül sikeres közlekedési ismeretek és munkavédelem vizsgát kell tenni.

Amennyiben ezt a követelményt nem teljesíti, új tanfolyamot kell végezni és a képzés díját ismételten befizetni köteles.

A tanuló halaszthatja a vizsgáit, de első sikeres elméleti vizsgától számítva gyakorlati vizsgáját kettő éven belül be kell fejeznie.

A tanulónak joga van a tanfolyam menete közben, ha nincs megelégedve a szolgáltatással vagy elköltözik stb. másik képzőszervnél folytatni a képzést. Ebben az esetben az autósiskola nem gördíthet akadályt, 8 napon belül egy tanulóáthelyező nyomtatvánnyal igazolja az addig elvégzett tanfolyam részvételt, vezetési órákat. A tanuló köteles kifizetni az addig igénybevett szolgáltatás díját.

Az autósiskola által rendelkezésre bocsátott tananyagot (tankönyvet, CD) az elméleti vizsga előtt vissza kell juttatni.

Külföldi állampolgárok vezetői engedélyt vagy kategóriabővítést szerezhetnek, de a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegély nyújtási ismeretekből tett vizsga (kivéve, ha a jogszabályban meghatározott iskolai végzettség felmentést ad, vagy 1984. január 1. után szerzett vezetői engedéllyel, illetve járművezetői igazolvánnyal rendelkezik,) melyet a Vöröskereszt Megyei Szervezete végez, melynek költségeit a tanulónak külön vállalnia kell.

 

A képzés során felmerülő panaszával fordulhat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, Szekszárd Kiskorzó tér 3.

Telefonszám: 74/415-411

Helyi Önkormányzat jegyzője, vagy Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szekszárd.

Eredményes együttműködést, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kíván a képző szerv nevében:

Lengyel, 2022. szeptember 1.

 

                       Szalai Gyula                                            dr. Kozári Zsolt

                       iskolavezető                                                        igazgató

 

A képzőszerv által tartott elméleti kötelező óraszámok.

Gyakorlati vezetés kötelező óraszámai

„T”: Mezőgazdasági vontató

kategória Alapismeretek elméleti és biztonsági ellenőrzés Járművezetési gyakorlat
∑óra K Je Szü Mu ∑óra A F Fv Fo Fk
 „T” 56 22 6 10 8 10 24 6 18 9 5 4

                        e-edicato e-learning tananyaga alapján teljesül

K: közlekedési ismeretek                    A: Alapoktatás                                  FV: Városi vezetés

Je: járművezetés elmélet                     F: Főoktatás                                      Fo: Országúti vezetés

Szü: Szerkezeti ismeretek                                                                           Fé: Éjszakai vezetés n

Mu: Munkavédelmi ismeretek            Bü: Bizt. ell. és üzemelés                   Fk: Vezetés könnyű terepen

Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje

Kategória Biztonsági ell. Járműkezelés Rutin Forgalmi
1 2 1 2 1 2 1 2
T 20 15 15 10 35 25

1: Teljes vizsgaidő                 2: Feladat végrehajtására fordítható idő

Elméleti vizsgatárgyak 

Kategória Tantárgy Kérdések Megfelelés

pontsz.

Megengedett

hibapont

Tiszta

vizsgaidő

Száma db Össz ponté
„T” K 55 75 65 10 55
M 25 25 21 4 25

 

„T” kategória

/Mezőgazdasági vontató/

Az autósiskola által tartott tanfolyam minimális óraszám, ehhez tartozó oktatási díjak, valamint a vizsgadíjak.

 Elméleti oktatás: /KRESZ, vezetéselmélet, szerkezeti ismeretek, munkavédelem, biztonsági – ellenőrzése és üzemeltetés/:

                                                                                  KRESZ:                                22 óra

                                                                                  Vezetéselmélet:                   6 óra

                                                                                  Szerkezeti ismeretek:          10 óra

                                                                                  Munkavédelem:                   8 óra

                                                                                  Bizt. ellenőrzés:                   10 óra

                                                                                  Összesen:               56 óra

                                                                                  Elméleti vizsgadíj: 9.200,- Ft

                                                                                  Biztonsági ell. vizsgadíj:                                                                                  4.400,- Ft

Tanfolyam díja:                                                           37.600,- Ft

                                                                                  E-learning oktatás: (37.600,- Ft)

 Alapoktatás /rutin/:                                                Minimális óraszám:             6 óra

                                                                                  Vizsgadíj:              3.500,- Ft

Főoktatás /városi, országúti, könnyűterep vezetés/:

                                                                                  Városi vezetés min.             9 óra

                                                                                  Országúti vezetés min.        5 óra

                                                                                  Könnyű terep min.               4 óra

                                                                                  Vizsga                                  1 óra

                                                                                  Oktatás óra díja:                                                                                      5.000,- Ft

                                                                                  Vizsgadíj:                                                                                                 3.600,- Ft

Vizsgadíjak összesen:                                                                                                                                                              20.700,- Ft

Az iskola mezőgazdasági gépész és gépésztechnikus tanulóinak a vizsgadíjakat ki kell fizetni.

A tanóra időtartama elméleti oktatás esetén:      45 perc

Gyakorlati oktatás esetén:                                     50 perc

Az oktatási órák teljesítését a tanuló a vezetési karton megfelelő rovatában, minden vezetési óra után aláírásával igazolja, elméleti oktatás esetén a tanfolyamnaplóban az oktató regisztrálja a jelenlétet.

Vizsgára csak az bocsátható, aki a minimális óraszámokat, igazoltan teljesítette, valamint a vizsga és oktatási díjakat a képzőszerv ügyfélszolgálatán befizette.

ÉRVÉNYES: 2022. 09. 01-től

 

Vizsgáztatási arány:

Gyakorlati vizsgák

BÜ:                                   100%

Rutin:                              100%

Forgalmi:                        100%

Elmélet vizsgák

 Munkavédelem:         38,46%

KRESZ:                            60%